HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Stt

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh Giáo họ Chức vụ
01

Đa-minh

 Phạm Thái AN

 

Đức Nhân

Chủ Tịch

02

Phê-rô

Phạm Hải PHÒNG

 

Đức Lễ

Phó Chủ Tịch I

03

An-rê

  Phạm Văn TÂM

 

Đức Lễ

Phó Chủ Tịch II

04

Giu-se

Trần Văn Đãi

 

Đức Tín

Tài Chính

05

Phê-rô

Trần Văn TIẾN

 

Đức Nhân

Thư Ký

06 Giu-se Trần Văn MINH   Đức Nhân

Thủ Quỹ

 

CÁC BAN HÀNH GIÁO HỌ

  • Giáo họ Đức Nhân:

Stt

Tên Thánh Họ và tên Năm sinh Chức vụ

01

Gioakim

Ngô Văn HÀI

 

Trưởng Ban Hành Giáo

02

Giuse

Trần Văn NHẤT

 

Phó Ban Hành Giáo

03

Micae

 Phạm Thành AN

 

Thư Ký

04 Giuse Phạm Quang Kim  

Thủ Quỹ

  • Giáo họ Đức Nghĩa:

Stt

Tên Thánh Họ và tên Năm sinh Chức vụ

01

Antôn

Đinh Viết HÙNG

 

Trưởng Ban Hành Giáo

02

Gioan B.

Nguyễn Văn MINH

 

Phó Ban Hành Giáo

03

Giuse

Nguyễn Văn HOÀNG

 

Thư Ký

04

Giuse 

   Nguyễn Xuân Việt PHƯƠNG

 

Thủ Quỹ

05

Gioan B.

Vũ HOÀI

 

Ủy Viên

06 Phêrô Nguyễn Ngọc HƯNG  

Ủy Viên

  • Giáo họ Đức Lễ:

Stt

Tên Thánh Họ và tên Năm sinh Chức vụ

01

Giuse

Trần Văn NHIỄM

 

Trưởng Ban Hành Giáo

02

Phêrô

Nguyễn Văn CƯỜNG

 

Phó Ban Hành Giáo

03

Đaminh

Trần Văn PHƯƠNG

 

Thư Ký

04 Gioan B. Bùi Văn TUẤN  

Thủ Quỹ

  • Giáo họ Đức Trí:

Stt

Tên Thánh Họ và tên Năm sinh Chức vụ

01

Antôn

Trần Xuân LỘC

 

Trưởng Ban Hành Giáo

02

Đaminh

Nguyễn Văn HANH

 

Phó Ban Hành Giáo

03

Giuse

Nguyễn Công TUẤN

 

Thư Ký

04 Giuse Bùi Thế TÀI  

Thủ Quỹ

  • Giáo họ Đức Tín:

Stt

Tên Thánh Họ và tên Năm sinh Chức vụ

01

Phêrô

Trịnh Văn ĐỨC

 

Trưởng Ban Hành Giáo

02

Phaolô

Nguyễn Đình LỰC

 

Phó Ban Hành Giáo

03

Micae

Lương Văn NAM

 

Thư Ký

04 Giuse Lê Văn CƯƠNG  

Thủ Quỹ