Thánh lễ Chúa Nhật
Thánh lễ Sáng 5h00
Thánh lễ Thiếu Nhi 7h30
Thánh lễ vọng chiều thứ bảy 17h00
Thánh lễ hằng ngày
Thánh lễ sáng 4h45
Thánh lễ chiều thứ năm 17h30